846466dc7144fcb0d1eb222a6933747b.jpg
8cef9c6859e40aea6f8d7be8f90029c4.jpg
b08e3c455d7eda7aa543693f99006173.jpg
Регуляторна політика

Додаток №1 до рішення сесії Сергіївської ради «Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території смт. Сергіївка»

 

Додаток №1

до рішення сесії Сергіївської селищної ради

від ___ 2013р. №___

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

на території смт. Сергіївка

 

Розділ 1. Загальні положення

 

1.1. Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі – Положення) розроблено на основі Податкового кодексу України №2755-17 ВР затвердженого 02 грудня 2010 року з наступними змінами та доповненнями.

1.2. Це Положення є обов’язковим до виконання юридичними та фізичними особами на території Сергіївської селищної ради.

 

Розділ 2. Платники податку

 

2.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової нерухомості, розміщеної на території Сергіївської селищної ради.

 

2.2. Визначення платників податку в разі перебування об'єктів житлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

 

Розділ 3. Об'єкт оподаткування

 

3.1. Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової нерухомості, в тому числі його частка.

 

3.2. Не є об'єктом оподаткування:

 

а) об'єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави або територіальної громади смт.Сергіївка (їх спільній власності);

б) об'єкти житлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) садовий або дачний будинок, але не більше одного такого об'єкта на одного платника податку;

ґ) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать фізичним особам, які відповідно до закону мають статус багатодітних або прийомних, або малозабезпечених сімей, опікунів, піклувальників дітей, але не більше одного такого об’єкта на сім’ю, опікуна, піклувальника;

д) гуртожитки;

е) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину.

 

Розділ 4. База оподаткування

 

4.1. Базою оподаткування є житлова площа об'єкта житлової нерухомості, в тому числі його часток..

 

4.2. База оподаткування об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється органом державної податкової служби на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майн.

 

4.3. База оподаткування об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи з житлової площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об'єкт.

 

4.4. У разі наявності у платника податку - фізичної особи більше одного об’єкта оподаткування, в тому числі різних видів (квартир, житлових будинків або квартир і житлових будинків), база оподаткування обчислюється виходячи з сумарної житлової площі таких об’єктів з урахуванням норм пункту 5.1. розділу 5 цього Положення.

 

Розділ 5. Пільги із сплати податку

 

5.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 250 кв. метрів;

в) для різних видів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 370 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

Пільги із сплати податку не надаються на об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, використовуються у підприємницькій діяльності).

Сергіївська селищна рада може встановлювати додаткові пільги з податку, що сплачується на території смт. Сергіївка з об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій України, статуту ( положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої таким статутом ( положеннями).

Сергіївська селищна рада до 1 лютого поточного року подає до відповідного контролю органу за місцезнаходження об’єкта житлової нерухомості відомості стосовно пільг цього Положення.

 

Розділ 6. Ставка податку

 

6.1. Ставки податку встановлюються у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування:

- для фізичних осіб:

а) не більше 1 відсотка - для квартири/квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, або житлового будинку/будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів;

б) 2,7 відсотка - для квартири/квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, або житлового будинку/будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів;

в) 1 відсоток - для різних видів об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна житлова площа яких не перевищує 740 кв. метрів;

г) 2,7 відсотка - для різних видів об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна житлова площа яких перевищує 740 кв. метрів.

- для юридичних осіб встановлюються:

а) 1 відсоток - для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів;

б) 2,7 відсотка - для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів.

 

Розділ 7. Податковий період

 

7.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 

Розділ 8. Порядок обчислення суми податку

 

8.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника житлової нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється виходячи із бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" п.5.1. розділу 5 цього Положення, та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного виду, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної житлової площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" п.5.1. розділу 5 цього Положення, та відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної житлової площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту "в" п.5.1. розділу 5 цього Положення, та відповідної ставки податку;

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів 2 і 3 цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги житлової площі кожного з об’єктів житлової нерухомості.

 

8.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з пунктом 8.1. розділу 8 цього Положення та відповідні платіжні реквізити, зокрема, Сергіївської селищної ради за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт. Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику після отримання інформації про виникнення права власності на такий об'єкт.

Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

 

8.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

- об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

- розміру житлової площі об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

- права на користування пільгою із сплати податку;

- розміру ставки податку;

- нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення.

 

8.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов'язані до 15 квітня року, в якому набрала чинності ця стаття, а в наступні роки щоквартально, у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати органам державної податкової служби відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об'єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

 

8.5. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають органу державної податкової служби за місцезнаходженням об'єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової нерухомості декларація подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об'єкт.

 

Розділ 9. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об'єкта оподаткування податком

9.1. У разі переходу права власності на об'єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об'єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

 

9.2. Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

 

Розділ 10. Порядок сплати податку

 

10.1. Податок сплачується за місцем розташування об'єкта оподаткування і зараховується до бюджету Сергіївської селищної ради згідно з положеннями Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ).

 

Розділ 11. Строки сплати податку

 

11.1. Податкове зобов'язання за звітний рік з податку сплачується:

 

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

 

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

Розділ 12. Відповідальність за порушенням податкового законодавства та контроль податкових органів

За порушення податкового та іншого законодавства України, за неподання , порушення порядку служби, за недостовірність наданої інформації платники податку несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

 

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення Іванківської селищної ради «Про затвердження Положення та встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Сергієвської селищної ради на 2014 рік»

 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Сергіївської селищної ради «Про затвердження Положення та встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Сергіївської селищної ради на 2014 рік» підготовлено згідно із вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308.

Спосіб надання фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями зауважень та пропозицій:

Зауваження та пропозиції до регуляторного акту надаються фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями виключно у письмовій формі з їх обґрунтовуваннями Сергіївської селищної ради.

Строк протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань – один місяць з дня оприлюднення про цей регуляторний акт на офіційному веб-сайті Сергіївської селищної ради

 

1. Визначення та аналіз проблеми, на вирішення якої спрямований нормативно-правовий акт

З 01.01.2013 року введено податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, який регулюється ст.265 Податкового кодексу України.

На виконання вимог Податкового кодексу України та з метою забезпечення додаткових надходжень до селищного бюджету, виникла необхідність прийняти рішення, яким запроваджується податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Сергіївської селищної ради.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачується фізичними та юридичними особами, що є власниками об’єктів житлової нерухомості та залежить від площі зазначених об’єктів.

 

2. Ціль і завдання прийняття регуляторного акта

Проект регуляторного акту спрямований на виконання норм статей 10, 12 та 265 Податкового кодексу України в частині встановлення місцевих податків та зборів.

Основними цілями прийняття регуляторного акту є:

- впорядкування сплати місцевих податків та зборів;

- поповнення дохідної частини селищного бюджету за рахунок надходжень від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

3. Альтернативні способи досягнення поставленої цілі

Можливі такі альтернативні варіанти:

- відхилення рішення про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. У цьому випадку, відповідно до статті 12 Податкового кодексу України, податок справлятиметься із застосуванням мінімальної ставки податку, що призведе до втрат доходів бюджету та не врегулювання питань нарахування та сплати податку на території Сергіївської селищної ради;

- встановлення податку забезпечить виконання вимог Податкового кодексу України та збільшення надходжень до селищного бюджету.

 

4. Механізм вирішення проблеми

Розробка та затвердження рішення Сергіївської селищної ради Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. У Положенні визначаються об’єкт та база оподаткування, платники податку, розмір ставок, порядок обчислення та сплати, а також інші обов’язкові елементи відповідно до Податкового кодексу України.

При прийнятті проекту рішення, регуляторний акт буде оприлюднено на офіційному веб-сайті Сергіївської селищної ради.

 

5. Очікуванні результати прийняття акта

Прийняття зазначеного проекту рішення забезпечить:

- виконання Сергіївської селищною радою вимог чинного законодавства України у частині місцевих податків та зборів;

- збільшення надходжень до селищного бюджету від сплати місцевих податків та зборів.

Для визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акту, які виникають у різних груп суб'єктів, на яких поширюється дія цього акту, наведена таблиця аналізу вигод та витрат:

 

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Суб’єкти господарювання

Прийняття Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Сергіївської селищної ради, офіційне його оприлюднення забезпечить прозорий механізм його справляння

Сплата податку у встановленому обсязі

Населення

Прийняття положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Сергіївської селищної ради, офіційне його оприлюднення забезпечить прозорий механізм його справляння

Сплата податку у встановленому обсязі

Орган місцевого самоврядування

Отримання надходжень до селищного бюджету

Прийняття цього регуляторного акту витрат не потребує

 

6. Показники результативності акта

Показники результативності даного проекту рішення передбачається визначати за наступними критеріями:

- кількість платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

- суми надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

7.Термін дії

Термін дії запропонованого регуляторного акта до 01.01.2015 року і чинний до його відміни.

У разі виникнення потреби та у зв’язку із зміною чинного законодавства та за підсумками аналізу відстеження результативності регуляторного акту, вноситимуться зміни до запропонованого регуляторного акта.

8. Відстеження результативності акта

 

Оцінка ефективності запропонованого регуляторного акту буде здійснена за підсумками проведення базового, повторного та періодичного відстеження результативності регуляторного акту.