Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Сергіївської селищної ради «Про затвердження коефіцієнтів економіко-функціонального використання земельних ділянок “Ко”, розташованих на території смт. Сергіївка, що знаходяться в орендному користуванні"

 

 

 

Цей документ містить обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акту - проекту рішення Сергіївської селищної ради «Про затвердження коефіцієнтів економіко-функціонального використання земельних ділянок» Ко», розташованих на території смт Сергіївка, що знаходяться в орендному користуванні громадян, фізичних осіб-підприємців, юридичних осіб та складено відповідно до ст. 8 Закону України "Про основні засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності". Документ включає аналіз потенційного впливу, який справлятиме регуляторний акт на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави. Цей документ містить обґрунтування відповідності проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики.

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом регулювання.

Відповідно до ст. 288 Податкового кодексу України розмір орендної плати за землю встановлюється у договорі оренди, але річна сума не може бути меншою (крім земель сільськогосподарського призначення) - трикратного розміру земельного податку, та не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

На даний момент, у смт.Сергіївка діють мінімальні розміри орендної плати.

З метою ефективного використання земельних ділянок, отримання додаткових надходжень до бюджету від оренди землі, сприяння розвитку малого підприємництва та забезпечення належного фінансування селищного бюджету та програм соціально-економічного розвитку, даним рішенням передбачається підвищити розмір орендної плати а також ввести нові диференційований коефіцієнтів економіко-функціонального використання земельних ділянок .

Передбачається змінити розміри коефіцієнтів економіко-функціонального використання земельних ділянок в додатку № 1 викладеного в рішення сесії Сергіївської селищної ради

 

2. Визначення цілей державного регулювання та обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту.

Прийняття запропонованого регуляторного акту передбачає вирішення наступних цілей:

- встановлення соціально - справедливих розмірів орендної плати за земельні ділянки;

- забезпечення ефективного використання земельного фонду селища в інтересах територіальної громади селища;

- збільшення надходжень до загального фонду селищного бюджету за рахунок перегляду розміру ставок за оренду землі та направлення додаткових коштів на соціальний розвиток селища;

- забезпечення більш повного обліку земель, їх власників і користувачів, раціонального та ефективного використання земельних ділянок;

- можливість вирішення питань оренди землі на території селища в межах чинного законодавства України.

 

3.Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного.

В якості альтернативи для досягнення встановлених цілей пропонується два способи:

- неприйняття даного регуляторного акта (відмова від регулювання).

- регулювання вищезазначеної проблеми на державному рівні.

Оцінюючи визначені альтернативи слід зазначити, що перша альтернатива не є прийнятною, оскільки вона веде до відмови від поставлених цілей по збільшенню надходжень до селищного бюджету та фінансування соціально-економічного розвитку селища. Вирішення проблеми за допомогою другої альтернативи в теперішній час не можливо, оскільки існуюче законодавство не передбачає регламентування розмірів орендної плати державними органами, не враховує можливостей, ресурсів, потреб кожного окремого населеного пункту (селища).

Прийняття селищною радою запропонованого регуляторного акту дасть можливість вирішити визначені проблеми при дотриманні норм чинного законодавства України, в найбільш короткий термін, з найменшими витратами.

 

4. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання.

Змінити розмір орендної плати орендарями зважаючи на різні обставини, без застосування однакових та справедливих підходів до всіх орендарів та цим самим вирішити вищезазначені проблеми за допомогою ринкових механізмів (без прийняття відповідного регуляторного акту), наприклад, шляхом укладання будь-яких угод з підприємцями або іншим шляхом, не можна, так як це буде суперечить нормам діючого законодавства. Тобто, вирішення проблем потребує регулювання і можливо тільки шляхом прийняття цього регуляторного акту – рішення селищної ради відповідно до норм чинного законодавства.

 

5. Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акту, очікувані витрати та вигоди суб’єктів господарювання, громади та держави внаслідок дії регуляторного акту.

При прийнятті регуляторного акту будуть визначені розміри орендної плати за земельні ділянки, які будуть відповідати вимогам чинного законодавства, будуть більш соціально справедливі, а додаткові надходження до бюджету дадуть змогу направити більше коштів на соціальний розвиток територіальної громади.

В приведеній нижче таблиці приведені соціальні, адміністративно-господарчі та економічні вигоди а також витрати, які очікуються в наслідок застосування запропонованого регуляторного акта.

 

Суб’єкт

Вигоди

Витрати

Органи місцевого самоврядування

Позитивний імідж; можливість впливати на стратегічний розвиток селища; забезпечення раціонального та ефективного використання земельних ділянок, забезпечення наповнення селищного бюджету та фінансування соціальних програм міста

Витрати, пов’язані зі збільшенням документообігу та можливим веденням договірної роботи з орендарями по зміні орендної плати.

 

Суб’єкти підприємницької діяльності, громадяни

Рівні умови для всіх орендарів певних видів підприємницької діяльності; встановлення чіткої процедури визначення орендної плати за землю; передбачуваність дій влади; прогнозування умов господарювання і витрат на сплату орендних платежів;

Витрати пов'язані з додатковими платежами орендної плати до бюджету

Населення

Поліпшення та збільшення фінансування селищного господарства за рахунок додаткових надходжень до бюджету

Відсутні

 

  1. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.

Реалізація запропонованого регулювання здійснюється шляхом впровадження наступних заходів:

1.Визначенням категорії земель, перспектив і цілей їх передачі в оренду, прогнозування разових і постійних надходжень до селищного бюджету.

2. Забезпечення направлення коштів, отриманих від оренди земельних ділянок, для розвитку селищного господарства, соціальної сфери, впровадження селищних програм.

3. Прийняття місцевого нормативного документу, який в рамках чинного законодавства дає можливість удосконалити і зробити прозорим порядок та механізм визначення розмірів орендної плати.

4. Забезпечення раціонального, ефективного використання земельного фонду селища, методів його оцінки і розрахунків ставок за його використання.

5. Невідкладне оприлюднення нового регулювання в засобах масової на офіційному сайті Сергіївської селищної раді з метою громадського обговорення проекту регуляторного акту, та надання зауважень та пропозицій від громадськості.

6. Забезпечення прозорості і вільного доступу до інформації щодо визначення розміру орендної плати за земельні ділянки.

 

7. Обґрунтування, що досягнення запропонованих регуляторним актом встановлених цілей є можливим з найменшими витратами для суб’єктів господарювання, громадян та держави.

Досягнення запропонованих регуляторним актом встановлених цілей є можливим з найменшими витратами для суб’єктів господарювання, громадян та держави за рахунок:

- відповідність в повній мірі положень регуляторного акту нормам чинного законодавства;

- встановлення прозорого та чітко врегульованого порядку розрахунку орендної плати за землю;

- забезпечення раціонального та ефективного використання земельних ділянок.

 

8. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію регуляторного акту.

Вплив зовнішніх факторів на виконання регуляторного акту виключається, окрім змін в чинному законодавстві з питань регулювання земельних відносин та оподаткування.

 

9. Обґрунтування терміну дії запропонованого регуляторного акта та переліку заходів, спрямованих на відстеження дії регуляторного акта.

Строк дії запропонованого регуляторного акту необмежений. При внесенні змін до чинного законодавства, які можуть впливати на дію регуляторного акту, до нього будуть вноситись відповідні зміни, або доповнення.

 

10.Визначення показників результативності цього регуляторного акту.

Основними показниками результативності запропонованого регуляторного акту будуть:

- надходження коштів до селищного бюджету від плати за оренду земельних ділянок;

Передбачається збільшення надходжень до селищного бюджету за рахунок впорядкування договірних відносин та збільшення розміру орендної плати.

- рівень інформованості – очікується на рівні до 100% за рахунок оприлюднення регуляторного акту на офіційному сайті селищної ради та її виконавчого комітету.

 

11. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акту в разі його прийняття.

Відстеження результативності даного регуляторного акту буде здійснюватись за допомогою наступних заходів:

- аналіз надходжень до селищного бюджету плати за оренду землі;

- аналіз інформації щодо кількості укладених додаткових угод на збільшення орендної плати відповідно до даного рішення.

Оцінка ефективності запропонованого регуляторного акту буде здійснена за підсумками проведення базового, повторного та періодичного відстеження результативності регуляторного акту.