Затвердження програми Світ Майбутнього

6-ї сесії Сергіївської селищної ради VІ скликання 48

04 лютого 2011 року

 

«Про затвердження цільової Програми

ЗОШ I-III ступенів № 8 «Світ майбутнього»

у новій редакції»

 

З метою створення належних умов для підготовки, проведення та фінансування цільової Програми «Світ майбутнього» Сергіївської загальноосвітньої школи I-III ступенів №8 щодо впровадження профільного навчання, розробленої на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №785 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року», згідно наказу Управління освіти і науки Одеської державної обласної адміністрації №447 – ОД від 16.11.2004 року «Про стан науково – дослідної роботи в закладах освіти Одеської області» та наказу міського відділу народної освіти № 1-§ 2 від 05.01.2005 року «Про створення експериментальних навчальних закладів освіти в м. Білгород-Дністровському», керуючись ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Сергіївська селищна рада

ВИРІШИЛА :

 

 1. Затвердити цільову Програму «Світ майбутнього» Сергіївської загальноосвітньої школи I-III ступенів №8 щодо впровадження профільного навчання у новій редакції (додається).

 

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, культури та спорту (Мовілє С.М.)

 

 

 

СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА О.Ю.ШЕЛЕСТЕНКО

 

 

 

 

 

 

Додаток №1

до рішення сесії

Сергіївської селищної ради

від «04» лютого 2011 р.

№ 48

 

 

 

цільова ПРОГРАМА

 

 

«світ МАЙБУТНЬОГО»

Сергіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.
№ 8 м. Білгорода-Дністровського

щодо впровадження профільного навчання

Загальна частина

Реформа, що проходить в школах України, перехід школи на нові Типові навчальні плани, профільне навчання в старшій школі та допрофільне в 8-9 класах, зміст освіти, які повинні бути особистісно-орієнтованими, потре­бують від суспільства та школи розробки надійно працюючих стимуляторів ус­пішного оволодіння учнями основ наук, підготовки дітей до подальшого під­вищення освіти, отримання спеціальності, що буде обрана в шкільних стінах. Важливим положенням психологічної науки є те, що кожна здорова дитина зда­тна оволодіти на належному рівні основами наук.

Сучасний розвиток науки, збільшення обсягів знань, що учні повинні оволодіти, потребує підвищення продуктивності навчальної праці.

На сучасному етапі розвитку системи освіти не існує, на жаль, надійних стимуляторів успішного навчання дітей. Хоча реформа школи створила нову систему критеріїв оцінювання навчальних досягнень, що передбачає повну від­сутність невстигаючих учнів, ми повинні розуміти, що суспільство не зацікав­лено в тому, щоб всі учні оволоділи основами наук на початковому рівні. Ми повинні чітко усвідомити, що учнів, що мають навчальні досягнення на висо­кому та достатньому рівнях повинно бути в кількості, достатньої для сталого розвитку суспільства. Саме тому, розв'язок проблеми стимулювання успішної навчальної діяльності учнів покладений на школу. В системі "Учень-Родина- Школа" нові критерії оцінювання навчальних досягнень ускладнили розуміння підсумків успішності навчання дітей батьками. Тому, задля участі батьків в ус­відомленому пошуку шляхів оптимізації навчання учнів, школа повинна була розробити деяку систему допомоги батькам та учням в оцінюванні підсумків навчання.

Школа працює за експериментом, згідно наказу Управління освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації наказ № 447 – ОД від 16/04/2004 ро­ку по темі "Використання інформаційних технологій у впровадженні профіль­ного навчання та орієнтування учнів на вибір профілю".

Сучасний розвиток науки, збільшення обсягів знань, що учні повинні оволодіти, потребує підвищення продуктивності навчальної праці. Ми розроби­ли та протягом більш, ніж 6 років використовуємо рейтингову систему обліку знань учнів. Кожен учень знає власні навчальні досягнення, має можливість їх оцінювати в динаміці, робити відповідні висновки.

Крім того, протягом більш, ніж 10 років школа використовувала інфор­маційні технології в навчанні учнів з таких предметів: українська мова, матема­тика, хімія, англійська мова та ін.. Наш досвід дає можливість стверджувати, що цей шлях є вагомим чинником підвищення інтересу учнів до навчання та підвищення якості їх знань. Багато учнів обрали своєю спеціальністю саме предмети, що вони вивчали за допомогою навчальних комп'ютерних програм.

Слід відмітити, що в школі четвертий рік діє рейтингова система виховної роботи, яка була розроблена учнями під керівництвом вчителів інформатики та адміністрації.

Мета Програми

Метою цієї Програми є виявлення та надання можливості підтримки учнів у інтелек­туальному, духовному розвитку та самореалізації; сприяння збереженню пси­хічного, інтелектуального здоров'я учнів.

Програма спрямована на забезпечення формування профільного навчання уч­нями Сергіївської ЗОШ І-ІІ-ІІІ ст. № 8 шляхом створення оптимальних умов для формування різноманітних профілів навчання, надання підтримки у розвит­ку інтелектуального потенціалу, самореалізації та успішної соціалізації і проф­орієнтації після закінчення школи.

Шляхи і способи розв'язання проблеми:

Проблему передбачається розв’язати шляхом:

 • створення на основі моніторингових досліджень банку данних дітей, які навчаються у тому чи іншому профілі;

 • проведення шкільних та участь у міських олімпіадах, інтелекту­альних конкурсах, турнірах та МАН;

 • впровадження компьютерних навчальних програм для профільних кла­сів, спецкурсів та факультативів, спрямованих на інтелектуальний та професійний розвиток учнів;

 • випробування та запровадження сучасних методик навчання та вихован­ня дітей і надання їм психолого-соціально-педагогічної підтримки;

 • активне залучення учнів профільних класів до науково-дослідницької, експериментальної, творчої діяльності у філії Малої академії наук, тощо;

 • підготовка та перепідготовка і підвищення кваліфікації педагогічних ка­дрів, які працюють у профільних класах.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведені в додатку 1.

Завдання і заходи

Основними завданнями Програми є:

 • визначення основних напрямів роботи з учнями щодо організації профі­льного навчання, впровадження інноваційних методів роботи;

 • підвищення соціального, інтелектуального рівня учнів, які навчаються у профільних класах;

 • надання можливості дітям подальшого навчання та успішної реалізації своїх можливостей;

 • підвищення кваліфікації і поліпшення умов праці працівників у профіль­них класах.

 • створення умов для доступності дітей і молоді до якісної позашкільної освіти.

Завдання і заходи з виконання Програми наведені у додатку 2.

Очікувані результати, ефективність Програми:

Виконання Програми дасть змогу:

 • підвищення продуктивності навчальної праці при одночасному підвищенні навчального навантаження та активної уваги батьків до якості знань учнів;

 • єдина система контролю успішності учнів усіх ланок навчання – рейтингове оцінювання підсумків навчальної роботи школи;

 • формувати у школі систему роботи профільного навчання та надання їй психолого-педагогічної підтримки;

 • надання можливості самореалізації та самовдосконалення у різних галузях науки та творчості учнів школи;

 • стимулювати впровадження у діяльність зі школярами іноваційних техно­логій та підвищення статусу педагогічної діяльності;

 • збільшити кількість залучених до здобуття освіти дітей з метою задоволення їх освітньо-культурних потреб, а також потреб у професійному самовизначенні і творчій самореалізації;

 • підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників у визначенні методів, форм та технологій навчання учнів у профільних кла­сах;

 • створення всіх навчальних та психологічних умов для свідомого вибору майбутньої професії випускника школи;

 • розробити дієвий механізм стимулювання учнів та педагогічних працівни­ків у впроваджені профільного навчання.

Очікувані результати виконання Програми наведено у додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 180000 гривень.

Фінансування Програми буде здійснюватися у межах бюджету Сергіївської селищної Ради.

Обсяг видатків на виконання передбачених Програмою заходів уточнюються щороку з урахуванням кількості годин згідно навчальному плану, детально розробляються та затверджуватися щорічно

 

 

Секретар селищної ради Г.О.Таран

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Програми

Паспорт

цільової Програми «Світ майбутнього» на період до 2014 року

 

 1. Цільова Програма розроблена згідно наказу Управління освіти і науки Одеської державної обласної адміністрації № 447-ОД від 16.11.2004 р. «Про стан науково-дослідної роботи в закладах освіти Одеської області» та наказу по міськво № 1-§2 від 05.01.2005 р. «Про створення експериментальних навчальних закладів освіти в м. Білгороді-Дністровському»

 2. Цільова Програма «Світ майбутнього» затверджена рішенням сесії Сергіївської селищної ради № 275 від 07.12.2007 р.

 3. Замовник Програми – загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 8 смт Сергіївки

 4. Виконавець Програми – творча група вчителів школи.

 5. Керівник Програми Козубенко Л. І. (директор школи).

 6. Строк виконання 2008-2014 рр.

 7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування.

 

Джерела

фінансування

Обсяг фінансування, тис. грн..

У тому числі за роками

II півріччя

2008

 

2009

2010

2011

2012

2013

I півріччя

2014

Селищний бюджет

254270,00

12000,00

30000,00

46020,00

47500,00

47500,00

47500,00

23750,00

 

Секретар селищної ради Г.О.Таран