846466dc7144fcb0d1eb222a6933747b.jpg
8cef9c6859e40aea6f8d7be8f90029c4.jpg
b08e3c455d7eda7aa543693f99006173.jpg
Програми

Затвердження Програми забезпечення розробки містобудівної документації

Рішення 37-ї сесії Сергіївської селищної ради VІ скликання № 402 від 29березня 2013 року

«Про затвердження Програми забезпечення розробки містобудівної документацій «Генеральний план, поєднаний з детальнім планом територій та зонінгу смт Сергіївка

м. Білгород-Дністровського» на 2013-2014 роки»

З метою забезпечення сталого соціально-економічного розвитку смт Сергіївка,раціонального використання території, створення повноцінного життєвого середовища, комплексного вирішення архітектурно-містобудівних проблем смт Сергіївка, інвестиційної діяльності фізичних та юридичних осіб, врахування законних приватних громадських та державних інтересів під час проведення містобудівної діяльності, враховуючи Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», та керуючись п. 42 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сергіївська селищна рада

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Програму забезпечення розробки містобудівної документацій «Генеральний план, поєднаний з детальнім планом територій та зонінгу смт Сергіївка м. Білгород-Дністровського» на 2013-2014 р. (додаток 1).

  2. Координацію робіт щодо виконання рішення покласти на виконком Сергіївської селищної ради.

  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічної політики та ринкових відносин (Шевченко О.П.)

 

СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА О.Ю.ШЕЛЕСТЕНКО

 

Додаток 1 до рішення Сергіївської селищної ради №402 від 29.03.2013 р.

Програма

забезпечення розробки містобудівної документацій

«Генеральний план, поєднаний з детальнім планом територій та зонінгу

смт Сергіївка м. Білгород-Дністровського» на 2013-2014 роки

  1. Загальні положення

В сучасних умовах зростає роль планування територій, як ефективного засобу регулювання її використання, яке забезпечує взаємоузгодження в цій сфері інтересів особистості, суспільства, держави та галузей економіки.

Відповідно із Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності", планування територій здійснюється шляхом:

- на державному рівні – розроблення Генеральної схеми планування території України;

- на регіональному рівні – розроблення схем планування території області та районів;

- на місцевому рівні – розроблення та затвердження генеральних планів населених

пунктів, планів зонування територій і детальних планів території.

Генеральний план населеного пункту є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту.

Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності" передбачено розроблення у складі генерального плану населеного пункту: плану зонування території та детального плану території населеного пункту.

Відповідно до ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту», ст.17 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» - генеральний план населеного пункту з чисельністю населення до 50 тис. осіб генеральні плани можуть поєднуватися з детальними планами території таких населених пунктів.

План земельно-господарського устрою території населеного пункту розробляється згідно основного креслення генерального плану. Склад та зміст плану земельно-господарського устрою населеного пункту регламентується відповідною нормативною документацією з питань здійснення землеустрою. Затверджений план землеустрою стає складовою частиною генерального плану населеного пункту.

Містобудівна документація на місцевому рівні розробляється з урахуванням даних державного земельного кадастру на актуалізованій картографічній основі в цифровій формі як просторово-орієнтована інформація в державній системі координат на паперових і електронних носіях.

Розробка містобудівної документації передбачає роботи з:

- актуалізації картографо-геодезичної основи масштабу 1 : 2000;

- збір вихідних даних;

- розробка генерального плану;

- розробка детальних планів території;

- затвердження містобудівної документації, згідно з діючим законодавством.

- розробка та затвердження проектів землеустрою.

  1. Мета програми

Головною метою Програми є розроблення містобудівної документації сучасного рівня населеного пункту для забезпечення сталого соціально-економічного розвитку території.

Програма спрямована на забезпечення цілеспрямованої діяльності органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадян, об'єднань громадян по створенню повноцінного життєвого середовища, яка включає прогнозування розвитку і планування територій, проектування, будівництво і реконструкцію об'єктів житлово-цивільного, виробничого призначення, спорудження інших об'єктів, створення інженерної і транспортної інфраструктури.

Розроблення генерального плану буде сприяти реалізації плану соціально-економічному розвитку смт Сергіївка.

Генеральний план, поєднаний з детальним планом території смт Сергіївка, визначить потреби в територіях для забудови та іншого її використання; потреби у зміні меж населеного пункту, черговість і пріоритетність забудови та іншого використання територій; межі функціональних зон, пріоритетні та допустимі види використання та забудови територій, сприятиме залученню інвестицій.

Матеріали генерального плану використовуються як вихідні дані при розробленні іншої планувальної документації та проектів забудови, інвестиційних програм і проектів, програм соціально-економічного розвитку, схем визначення земель населених пунктів для приватизації, планів земельно-господарського устрою населеного пункту, спеціальних проектів, схем і програм охорони навколишнього природного середовища та здоров'я населення, пам'яток історії і культури, інженерного захисту і підготовки території, комплексних схем транспорту, проектів та схем організації дорожнього руху, систем управління дорожнім рухом, схем розвитку систем інженерного обладнання і галузей міського господарства, виконанні грошової оцінки земель, створенні містобудівного та земельного кадастрів, тощо.

При здійсненні планування і забудови територій на місцевому рівні, обов'язковою умовою є врахування громадських інтересів, що полягає у визначенні потреби територіальної громади в територіях, необхідних для розташування, утримання об'єктів житлово-комунального господарства, соціальної, інженерно-транспортної інфраструктури, вирішення інших завдань забезпечення сталого розвитку населеного пункту, та врахування приватних інтересів, що полягає у забезпеченні фізичним та юридичним особам рівних можливостей набуття у власність або у користування земельних ділянок, захист майнових прав, а також безпечного функціонування об'єктів нерухомості.

Нормативно-правова база, як підстава для розроблення містобудівної документацій «Генеральний план, поєднаний з детальнім планом

територій та зонінгу смт Сергіївка м. Білгород-Дністровського»

Розробка генерального плану є виготовлення робіт відповідно до існуючого законодавства, будівельних норм та правил. Основними законодавчими актами для розробки генерального плану є Закони України «Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про архітектурну діяльність», Постанови Кабінету Міністрів України від 25 05.2011 № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», державних будівельних норм та правил та іншої нормативної документації визначеної діючим законодавством.

Рішення про розроблення генерального плану приймає Сергіївська селищна рада, що є підставою для подальших дій в цьому напрямку

  1. Термін реалізації програми

2 роки за наявності фінансування.

  1. Фінансування програми

Фінансування Програми здійснюється в межах асигнувань, передбачених у місцевому бюджеті на вищезазначені роботи або інших джерел, не заборонених законодавством.

За рішенням селищної ради для розроблення містобудівної документації крім коштів місцевого бюджету можуть залучатися кошти з інших джерел, не заборонених законом, за умови виконання функцій замовника відповідним органом місцевого самоврядування.

Корегування програми щодо фінансового забезпечення її реалізації проводиться згідно з остаточним рахунком коштів відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації.

 

Секретар селищної ради Г.О.Таран